Vedtekter

§ 1: Internasjonalt Forum er et partilag knyttet til Oslo Arbeiderparti.

§ 2: Formål

Internasjonalt Forum skal være med på å sette dagsorden for politisk debatt om internasjonale spørsmål og arbeide for å øke interessen for internasjonale spørsmål blant medlemmene i Arbeiderpartiet. Laget skal være premissleverandør til miljøer hvor internasjonale spørsmål diskuteres og vedtak fattes. Laget har også som formål å formidle informasjon om internasjonale spørsmål.

§ 3: Styret

a. Det skal velges leder, nestleder, kasserer, sekretær, studieleder, webredaktør og kvinnekontakt ved særskilte valg, samt medlemmer av styret. Styret skal innkalle til regelmessige møter og engasjere medlemmene. Styret velger et arbeidsutvalg.

b. Styrets arbeidsutvalg har ansvar for å forberede styremøtene og følge opp det praktiske arbeidet som er besluttet av styret.

c. Styret kan nedsette temagrupper som arbeider med avgrensete temaer. Internasjonalt Forums medlemmer skal inviteres til å ta del i temagruppenes arbeid. Gruppelederne utpekes fortrinnsvis blant styrets medlemmer. Hvis ikke gruppelederen sitter i styret, skal styret utpeke et styremedlem som kontaktperson for gruppen og som har ansvar for å følge opp gruppen.

d. Styret nedsetter forøvrig komiteer og arbeidsgrupper etter behov. Mandat og medlemmer fastsettes av styret.

§ 4: Årsmøter

a. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal. Det må kunngjøres med minst to ukers varsel.

b. Sakslista skal omfatte årsmelding og regnskap med revisorenes innstilling. Det skal dessuten velges styre og to revisorer med vararevisorer foruten valgkomite til neste årsmøte.

c. Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret minst en uke i forveien.

d. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 2/5 av medlemmene ber om det.

e. Støttemedlemmene skal innkalles på lik linje med hovedmedlemmer. De har tale- og forslagsrett. De skal imidlertid ikke telles med ved fastsettelse av lagets representasjon i andre organer i partiet.

§ 5: Kontingent

Medlemmene skal betale kontingent etter de satser som landsmøtet i Arbeiderpartiet vedtar. Støttemedlemmer oppfordres årlig til å bidra til drift av laget, gjennom en frivillig betaling. Styret er ansvarlig for å sende ut informasjon til støttemedlemmer om denne.

§ 6: Vedtektsendringer

Vedtektene vedtas av årsmøtet. For gyldig vedtak kreves det alminnelig flertall blant de stemmeberettigede. Endringer av formålsparagrafen må ha tilslutning fra 2/3 av de stemmeberettigede.

§ 7: Tilslutning av andre partilag til Internasjonalt Forum

Ved tilslutning av andre partilag til Internasjonalt Forum skal de nytilsluttede medlemmene sikres representasjon i laget i overføringsåret.

§ 8: Oppløsning av Internasjonalt Forum

Ved eventuell oppløsning av Internasjonalt Forum tilfaller eiendelene Oslo Arbeiderparti.