Vedtekter

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER ÅRSMØTET 2021

Paragraf 1, formål:

Internasjonalt Forum er et forumslag i Arbeiderpartiet og skal arbeide etter vedtatte retningslinjer i program, vedtekter og vedtak. Alle som er enige i formål og program kan bli medlemmer i Internasjonalt Forum og AP.

Paragraf 2, årsmøter:

Årsmøter avholdes hvert år innen utgangen av første kvartal og alltid en måneds tid før årsmøtet i fylkespartiet når det avholdes. Årsmøtet skal varsles minst to uker før møtet arrangeres. Innkalling skal inneholde årsberetning og dagsorden. Regnskap for foregående år legges fram i årsmøtelokalet, hvis ikke annet er bestemt. Forslag til årsmøtet må være sendt inn minst en uke før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller 2/5 av medlemmene ber om det.

Forumets æresutmerkelse, Globie-prisen, deles ut på årsmøtet for innsats foregående år. Medlemmer kan foreslå kandidater til Globie-prisen. Arbeidsutvalget bestemmer hvem som skal få prisen.

Årsmøtet velger valgkomite foran neste års årsmøte.

Paragraf 3, styret:

Styret består av leder, 1.nestleder, 2.nestleder, sekretær, kasserer, redaktør/medieansvarlig, kvinnekontakt, medlemsansvarlig/studieleder samt 5 medlemmer av styret. Hvis årsmøtet finner det hensiktsmessig kan styret utvides ytterligere. De 8 førstnevnte utgjør forumets arbeidsutvalg.

Generelle arbeidsoppgaver for styrets medlemmer er beskrevet i partiets hefte: ‘Styrets ansvars- og arbeidsoppgaver’. Bare hovedmedlemmer i Internasjonalt Forum kan velges til forumets styre.

Styret er på valg hvert år.

Styrets medlemmer forventes å vise initiativ og delta aktivt i forumets virksomhet. De skal være en ressurs og pådriver i partiets arbeide og delta aktivt i medlemspleie og verving. De skal være lytteposter i sine respektive miljøer og skal melde fra om aktuelle saker.

Paragraf 4, kontingent:

Kontingent betales etter satser som vedtas av Landsmøtet. Forumets andel av kontingenten besluttes av Landsmøtet. Følgere/supportere («støttemedlemmer») anmodes om å bidra siden deres deltakelse medfører økte kostnader for forumet.

Paragraf 5, temagruppene

Retningslinjer for aktivitet i forumets temagrupper er utarbeidet av Styret og ligger ute til orientering på forumets webside, www.internasjonaltforum.no Styret i forumet oppnevner leder i de enkelte gruppene som vedtas opprettet. Styret bestemmer også om enkelte grupper skal legges ned. Ledere av temagruppene kalles inn til forumets styremøter ved behov, dvs når saker som angår gruppene/gruppen skal behandles.

Paragraf 6, generelt:Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall

Medlemmene er tilsluttet laget som hovedmedlemmer og kan dermed ikke være hovedmedlem i annet lag

Enkelte vil kunne ønske å delta i forumets aktiviteter, men ønsker ikke å flytte sitt hovedmedlemskap. Vi registrerer disse som «støttemedlemmer» eller «følgere». Disse betaler ikke kontingent til forumet, men vi vil likevel anmode om et tilskudd/gave for å dekke utgifter til møtevirksomhet og annen aktivitet der de deltar.

Paragraf 7, endring av vedtektene

Nye, eller oppdaterte vedtekter vedtas av årsmøtet. De skal bygge på APs vedtekter og bestemmelser i partiets retningslinjer og må på ingen måte stå i motsetning til disse.

Paragraf 8, oppløsning

Oppløsing av laget Hvis det vedtas at Internasjonalt Forum skal oppløses skal lagets eiendeler og økonomiske disponeringer tilfalle Oslo Arbeiderparti. Det er ikke anledning til å foreta fordeling av gjenværende midler til medlemmene.

Beredskapsparagraf:

I samband med kriser der samfunnet de facto ikke kan fungere som normalt, og vi ikke kan gjennomføre vanlige medlemsmøter/aktiviteter og/eller styremøter: Styrets leder, nestleder(e), sekretær og redaktør utgjør et ad hoc styre som skal planlegge hvordan virksomheten i forumet skal videreføres og kontakten med resten av styret, medlemmene og overordnede partiavdelinger skal gjennomføres. Ad hoc styret skal tilrettelegge for at digitale møter kan gjennomføres for hele styret om mulig. En slik kriseløsning utløses av at vi pålegges restriksjoner som følge av pandemier, terroraksjoner eller krig.

Vedtektskomiteen har bestått av;
Ørjan Johansen, Kristin Nordby, Bjarne Eikefjord, (Maria Varteressian).

———————————————————————————————————–

GJELDENDE VEDTEKTER FRAM TIL ÅRSMØTET 2021

§ 1: Internasjonalt Forum er et partilag knyttet til Oslo Arbeiderparti.

§ 2: Formål

Internasjonalt Forum skal være med på å sette dagsorden for politisk debatt om internasjonale spørsmål og arbeide for å øke interessen for internasjonale spørsmål blant medlemmene i Arbeiderpartiet. Laget skal være premissleverandør til miljøer hvor internasjonale spørsmål diskuteres og vedtak fattes. Laget har også som formål å formidle informasjon om internasjonale spørsmål.

§ 3: Styret

a. Det skal velges leder, nestleder, kasserer, sekretær, studieleder, webredaktør og kvinnekontakt ved særskilte valg, samt medlemmer av styret. Styret skal innkalle til regelmessige møter og engasjere medlemmene. Styret velger et arbeidsutvalg.

b. Styrets arbeidsutvalg har ansvar for å forberede styremøtene og følge opp det praktiske arbeidet som er besluttet av styret.

c. Styret kan nedsette temagrupper som arbeider med avgrensete temaer. Internasjonalt Forums medlemmer skal inviteres til å ta del i temagruppenes arbeid. Gruppelederne utpekes fortrinnsvis blant styrets medlemmer. Hvis ikke gruppelederen sitter i styret, skal styret utpeke et styremedlem som kontaktperson for gruppen og som har ansvar for å følge opp gruppen.

d. Styret nedsetter forøvrig komiteer og arbeidsgrupper etter behov. Mandat og medlemmer fastsettes av styret.

§ 4: Årsmøter

a. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal. Det må kunngjøres med minst to ukers varsel.

b. Sakslista skal omfatte årsmelding og regnskap med revisorenes innstilling. Det skal dessuten velges styre og to revisorer med vararevisorer foruten valgkomite til neste årsmøte.

c. Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret minst en uke i forveien.

d. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 2/5 av medlemmene ber om det.

e. Støttemedlemmene skal innkalles på lik linje med hovedmedlemmer. De har tale- og forslagsrett. De skal imidlertid ikke telles med ved fastsettelse av lagets representasjon i andre organer i partiet.

§ 5: Kontingent

Medlemmene skal betale kontingent etter de satser som landsmøtet i Arbeiderpartiet vedtar. Støttemedlemmer oppfordres årlig til å bidra til drift av laget, gjennom en frivillig betaling. Styret er ansvarlig for å sende ut informasjon til støttemedlemmer om denne.

§ 6: Vedtektsendringer

Vedtektene vedtas av årsmøtet. For gyldig vedtak kreves det alminnelig flertall blant de stemmeberettigede. Endringer av formålsparagrafen må ha tilslutning fra 2/3 av de stemmeberettigede.

§ 7: Tilslutning av andre partilag til Internasjonalt Forum

Ved tilslutning av andre partilag til Internasjonalt Forum skal de nytilsluttede medlemmene sikres representasjon i laget i overføringsåret.

§ 8: Oppløsning av Internasjonalt Forum

Ved eventuell oppløsning av Internasjonalt Forum tilfaller eiendelene Oslo Arbeiderparti.