INTERNASJONAL RETT MÅ RESPEKTERES – OGSÅ AV USA

Territoriell integritet er et prinsipp i folkeretten som slår fast at det er ulovelig av andre stater å bruke makt for å tilegne seg en annen stats landområder. Derfor har verdenssamfunnet fordømt Israels annektering av Golanhøydene, som er deler av de områdene Israel okkuperte i 1967.
Når nå USA anerkjenner den israelske annekteringen av Golanhøydene, og derved setter internasjonal rett til side, skaper det en farlig presedens. Svekkelse av internasjonal rett rammer først og fremst små land, som kan risikere ensidige og voldelige grensejusteringer til lands og til havs, fordi et naboland mener de har rett til det.
Internasjonal rett har blitt utviklet som en motvekt mot en praksis med den sterkestes rett.
Når stormakten USA er med på å sette internasjonal rett til side, får vi alle en mer usikker verden.
Norge må protestere overfor USA og jobbe for å styrke, ikke svekke internasjonal rett.

DELING AV UTENRIKS-OG FORSVARSKOMITEEN

Internasjonalt Forum foreslår at Arbeiderpartiet arbeider for at komiteen som i dag har ”ansvar” for bl.a norsk utenrikspolitikk, u-hjelp og forsvar/sikkerhetspolitikk deles i en utenrikskomite og en forsvarskomite. Begrunnelse: Etter noen år med en sammenslått, felles komite, kan det synes som om enkelte områder innen komiteens ansvarsområde er blitt svekket. Særlig gjelder dette u-hjelpsproblematikk og forsvar. Nåværende forsvarssjef har nylig uttalt at vårt forsvar er altfor lite med svært liten utholdenhet. De samme kommentarene er også kommet fra NATO. En ny langtidsplan for forsvaret trenger politikere som har kunnskap og kjennskap til forsvaret. Vi tror at i dagens mer spente politiske situasjon i Europa vil det være en fordel at den nåværende komiteen deles opp i to selvstendige komiteer.

TA INN FLERE UNGDOMMER TIL LIKEVERDIG VERNEPLIKT

Internasjonalt Forum foreslår at Norge må vurdere å ta inn flere til Vernepliktstjeneste utover de 7-8000 som årlig innkalles. Begrunnelse: Samfunnet vil være tjent med at flere ungdommer blir tatt inn til en likeverdig samfunnstjeneste over varierende lengde. Med en akselererende klimakrise der konsekvensene ved flom, skogbranner og skader etter ekstremvær er sannsynligvis behovet for kunne kalle inn ekstra-og basisopplærte mannskaper ganske stor. Norge er verdt å forsvare, og det gjøres best av nordmenn, ikke av amerikanske og andre allierte tropper.

LOKALFORSVARET MÅ FUNGERE

Internasjonalt Forum mener at et lokalbasert, nasjonalt heimevern bør ha en viss kvantitativ størrelse og derfor bør nåværende HV tilføres en vesentlig økning av mannskapsstyrken. Begrunnelse: Et lokalbasert, kostnadseffektivt Heimevern er en rimelig trygghetsgaranti ovenfor befolkningen hvor du enn bor i landet. Uansett om utfordringen gjelder naturkatastrofer eller trusselsituasjoner så vil Heimevernet kunne utgjøre en forskjell.