Forslag til landsmøtet

FORSLAG (8) TIL APs LANDSMØTE I APRIL 2019
Fra Internasjonalt Forum/Oslo AP.
1. STOPP NORSK VÅPENEKSPORT TIL KRIGEN I JEMEN
Arbeiderpartiet går inn for at Norge skal stanse all eksport av våpen
og militært materiell, inkludert B-materiell, til landene som kriger i
Jemen.
Begrunnelse:
FN har kalt krigen i Jemen vår tids største humanitære krise, og sier
at begge de stridende sidene bryter folkeretten, bl.a. ved å angripe
sivilbefolkningen. Norsk eksport av militært materiell til land som
deltar i krigen økte fra 2016 til 2017. Norge har undertegnet den 4.
Genevekonvensjonen, hvor vi forplikter oss til å bidra til at
konvensjonen overholdes. Dette er ikke forenlig med å selge våpen og
militært materiell til stater som bryter folkeretten.
AP må bli garantist for at Norge blir en pådriver for å stanse Saudi Arabias
menneskerettsbrudd etter Kashoggi drapet, og Saudi Arabias krigshandlinger i Jemen. AP
må støtte kravet som er reist om stans i våpeneksporten fra Norge og sikre tilslutning til
initiativene internasjonalt for sanksjoner. AP kan slik bidra til forbedringer i
menneskerettssituasjonen i landet og en stans i krigshandlingene i Jemen som allerede er en
humanitær katastrofe.
2. ØKONOMISKE VIRKEMIDLER MOT ISRAELS BRUDD PÅ FOLKERETTEN
Norske offentlige aktører må trekker seg ut av økonomisk og finansielt
engasjement knyttet til brudd på folkeretten og menneskerettighetene.
Statens Pensjonsfond Utland må trekkes ut av alle selskap som er med
å opprettholde okkupasjonen. Det må innføres importforbud på varer
som er produsert ved å bryte folkeretten og menneskerettighetene.
Begrunnelse:
Vekslende israelske regjeringer har, i strid med folkeretten, økt
tvangsflyttingen av palestinere, ødeleggingen av palestinsk eiendom og
bosettingen av egen befolkning på okkupert land. Slik overtar de,
meter for meter, det som skulle blitt en framtidig palestinsk stat,
samtidig som de hindrer økonomisk utvikling av det palestinske
samfunnet. Blokaden av Gaza begrunnes med «sikkerhetshensyn», men fred
skapes ikke ved å holde 1,9 millioner mennesker innesperret og på
sultegrensen, samt å bombe dem med ujevne mellomrom. Jo mer
uutholdelig situasjonen for Gazas befolkning blir, jo nærmere kommer
vi enda en ny krig med tap av menneskeliv på begge sider. Blokaden er
en kollektiv straff, som er forbudt ifølge folkeretten. Samtidig som
et unisont verdenssamfunn fordømmer den israelske kolonialiseringen
blir denne politikken mer og mer konsolidert, og situasjonen for den
palestinske befolkningen tilsvarende forverret.
3. FORSVAR AV EGNE LANDOMRÅDER ER EN NØDVENDIG FORSIKRING.
Ved å ha et robust landforsvar minimaliserer vi behovet for å ha utenlandske styrker
permanent i landet. Hæren må derfor utstyres med nødvendig bemanning og materiell for å
kunne oppfylle sine oppgaver som terskelforsvar med en stor grad av utholdenhet.
Begrunnelse:
Hærens stridsvogner er essensielle for å kontrollere et landområde. En stans i
oppgraderingen av dagens stridsvogner, jfr. Landmakts utredningen, vil føre til at man ikke vil
klare å opprettholde et tilstrekkelig nivå på vognparken. Vi mener derfor at AP bør gå inn for
å oppgradere dagens stridsvogner. Det er i tillegg behov for luftvern og ytterligere rørartilleri
til hæren samtidig som man utdanner flere soldater til en robust reserve.
Helikopterberedskapen i nord må styrkes. Landstyrkene bør understøttes av tilstrekkelig
helikopterkapasitet til forflytning og evakuering av skadde.
Heimevernet bør styrkes i forhold til dagens nivå, så vel kvantitativt som kvalitetsmessig.
Kritikken som er reist mot manglende objekt- og områdesikring må AP umiddelbart gripe fatt
i. Hær og HV må få tilført tilstrekkelig personell og befal, eventuelt gjennom å øke antall
vernepliktige som hvert år tas inn til førstegangstjeneste. HV kan rekruttere blant
vernepliktige med litt kortere opplæring, f.eks. 6 måneder. Vi mener at samfunnet vil være
tjent med å gjeninnføre en medborgerplikt å tjenestegjøre 6-12 måneder i forsvar, sivilforsvar
eller liknende samfunnsmessig tjeneste.
4. INTERNASJONAL KONVENSJON MOT ØKONOMISK HEMMELIGHOLD
Arbeiderpartiet vil gå inn for at det tas initiativ til en internasjonal konvensjon mot økonomisk
hemmelighold som skal inneholde et internasjonalt eierskapsregister.
Begrunnelse:
En av de aller viktigste sakene i vår tid er kampen for en rettferdig økonomisk verdensorden.
Som sosialdemokrater er vi forpliktet til å jobbe for en mer rettferdig verden med mindre
ulikhet og mer velferd til alle. En verden som er stadig mer sammenvevd og regelstyrt.
Internasjonal skattekonkurranse, svart økonomi og skatteunndragelser er et økende globalt
problem. Dette undergraver finansieringen av velferdsstatene og øker den globale ulikheten.
Samtidig bidrar også globalisering og digitalisering til å utfordre etablerte systemer og regler.
5. FOSSILFRITT STATENS PENSJONS-FOND Utland
Arbeiderpartiet vil at Statens pensjonsfond utland over tid skal trekke seg ut av fossile aksjer
ved at olje- og gassaksjer tas ut av fondets referanseindeks.
Begrunnelse:
Norges Bank mener at Oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass ut
fra et risikoperspektiv. Banken understreker at det ikke er klimahensyn som ligger bak, men
rent finansielle årsaker. Statens formue er i dag sterkt eksponert for endringer i oljeprisen.
Hvis fondets referanseindeks ikke inneholder olje- og gassaksjer vil det være et viktig bidrag
til å redusere oljeprisrisikoen. Norge er nemlig betydelig eksponert for oljeprisen gjennom sitt
eierskap på 67 prosent i Equinor, inntekter fra statlige eiendeler i olje og gass på norsk
sokkel, og Statens Pensjonsfond – utland store beløp i olje- og gassaksjer. I perioder med
oljeprisfall vil verdien av alle disse kunne bli redusert samtidig. Derfor bør Statens
pensjonsfond utland ved NBIM få lov til å kvitte seg med olje- og gassaksjene. At Fondet
trekker seg ut av fossile aksjer vil også kunne ha en positiv klimaeffekt og inspirere andre
store internasjonale fond til å gjøre det samme.
6. PSYKISK HELSE GLOBALE UTFORDRINGER.
Arbeiderpartiet vil jobbe med å løfte psykisk helse på den internasjonale
menneskerettighetsagendaen og på den måten fremme avstigmatisering av psykiske lidelser
i verden. Arbeiderpartiet mener det er særlig viktig å arbeide for integrering av psykisk helse i
programmer for mødre- og barnehelse.
Begrunnelse:
I et globalt perspektiv er mental helse fortsatt et neglisjert og stigmatisert område av
medisinen, og mennesker med psykiske plager opplever en økende grad av marginalisering.
Til tross for at nevropsykiatriske sykdommer er blant de mest utbrette ikke-infeksiøse
sykdommene er ressursene til mental helse fortsatt marginale. I mange land kan stigma
forbundet med psykisk og nevrologisk sykdom og psykisk utviklingshemning være knyttet til
familier i flere generasjoner. Det kan føre til sosial isolasjon, økonomiske vanskeligheter og
dårligere behandling også for somatiske lidelser. Stigmatiseringen er sterkest og
konsekvensene i form av sosial eksklusjon mest dramatiske i fattige land, noe som fører til at
pasientene ikke oppsøker helsetjenesten med sine psykiske plager. De oppsøker i stedet
tradisjonelle healere eller gjemmes bort og blir en omsorgsbyrd for
familien. I mange land er det også stigma beheftet med å arbeide i psykiatrien.
7. KVINNERS RETT TIL ABORT VED VOLDTEKT I KRIG.
Arbeiderpartiet vil at Norge skal arbeide for at jenter og kvinner som voldtas i krig,
innen tre måneder har rett til abort på lik linje med andre krigsrelaterte medisinske
inngrep. Abort skal være en del av den ikke-diskriminerende og nødvendige
medisinske behandlingen som krigsofre har rett til.
Begrunnelse:
Voldtekt er en vanlig krigstaktikk i over en tredjedel av moderne kriger. Sivile,
hovedsakelig kvinner og barn, utgjør nærmere 90 prosent av alle sårede og
omkomne. Over halvparten av de som blir gravide etter krigsvoldtekter, er barn under 18 år.
Krigsvoldtekter er ofte gjengvoldtekter og enda mer brutale enn voldtekter utenfor
krigssituasjoner. Jenter og kvinner som er voldtatt i krig, vil ofte måtte leve med langsiktige
eller livsvarige fysiske og psykiske lidelser som følge av at deres seksuelle og reproduktive
organer er blitt skadet. Å nekte ofre etter krigsvoldtekter adgang til abort kan anses som
tortur og umenneskelig behandling. Tvungen graviditet kan være livstruende, og selv om
internasjonal humanitærrett og krigsrett sier klart at krigsofre har rett til den medisinske
behandlingen de trenger, blir de som overlever krigsvoldtekter, rutinemessig nektet abort.
Dette er diskriminering med potensielt dødelige konsekvenser.
8. MENNESKEHANDEL VÅR TIDS SLAVERI
Arbeiderpartiet vil ha et internasjonalt forbud mot kjøp av sex og et forbud mot at ansatte i
FN-systemet kjøper sex. I tillegg vil vi ha et styrket internasjonalt samarbeid for å avdekke
kriminelle nettverk som utnytter kvinner og barn i en sårbar situasjon.
Begrunnelse:
Menneskehandel er vår tids slaveri. I global målestokk anslås det at godt over 20 millioner
mennesker rammes av denne form for brutal utnyttelse. Dette er oftest noe som rammer
kvinner og mindreårige. Millioner av kvinner og barn er ofre for menneskehandel verden
over. De kidnappes av kriminelle for å bli prostituerte i et bordell, eller fraktes til Europa der
de må betale tilbake reisekostnader og renter for frakten dit, eksempelvis ved å prostituere
seg. Ofrene står ofte i en form for “fiktiv gjeld” til sine bakmenn, noe som i praksis viser seg
umulig å tilbakebetale. Menneskehandel innebærer dermed kjøp og salg av mennesker.