Utenriksministeren ber om innspill fra deg!

Referent: Aslak Leesland

Utenriksminister Espen Barth Eide ba om innspill til den internasjonale delen av Arbeiderpartiets program for perioden 2025 – 2029 på Internasjonalt Forums møte 13.mars. Han understreket at han ikke mente at det nåværende programmet som ble vedtatt i 2021 er dårlig, men minte om at vi på mange måter lever i en annerledes og mer dramatisk tid. 

Et program for de lange linjer

Våre internasjonale omgivelser har endret seg betraktelig i løpet av få år. Det pågår en stor krig i Europa. Vår sikkerhetspolitiske situasjonen er endret Vårt forhold til Russland har endret seg i negativ retning for lang tid. Barentssamarbeidet er sterkt rammet. Finland og Sverige har blitt medlemmer av NATO, Det er selvsagt en glede og representerer en enorm endring i Norden. Samtidig innebærer det at vi må tenke nytt. Ikke bare om forsvarspolitikken men om hele nordområdet. Bør vi redefinere hva vi mener når vi snakker om «nordområdet»? Hvordan skal arbeidsfordelingen på det militære området utformes? Hva bør NATO-utvidelsen få å si for samferdselsplanleggingen? Hvilken innflytelse kan det ha for å utvikle grønn industri i nord? I hvilken grad kan det forsterke en felles nordisk innsats for å bekjempe klimaendringene i Arktis?

Barth Eide gikk så over til å kommentere vårt forhold til EU. Han slo fast at det eksisterer to alternativer for den videre utviklingen: enten fullt medlemskap eller et dypere samarbeid. Han minte om at da EØS-avtalen ble inngått for 30 år siden, gikk den generelle utviklingen i verden for mer åpenhet i mellomstatlig handel og større grad av globalisering. Nå har verden begynt å lukke seg. I Europa er ytterliggående høyrekrefter på frammarsj, og med dem økende nasjonalisme og motvilje mot EU. USA har på sin side blitt stadig mer opptatt av Kina. For dem gjelder det nå å forhindre at Kina blir dominerende både politisk, økonomisk og militært. Skepsisen er økende mot frihandel, klimaarbeidet og omstillingskravet. USA er også et eksempel på at nødvendig tillit til myndighetene brytes ned. Store deler av befolkningen har oppfatninger av virkeligheten som er gjensidig uforenlige. Det er bekymringsfullt.

En sosialdemokratisk utenrikspolitikk

Barth Eide trakk fram to områder som utpreger sosialdemokratiet: likhet og skattepolitikk. Viljen til å bruke staten til omfordeling av ressursene til et mer rettferdig samfunn. Han pekte på at Arbeiderpartiet er del av en verdensomspennende bevegelse som bygger på de samme grunnleggende verdiene. Blant temaer som står sentralt i den aktuelle situasjonen, framhevet han opprettelsen av en global skattekommisjon, oppfølging av ILOs konvensjoner om likestilling, FN-reform, rettsstatens grunnprinsipper og menneskerettighetene.

Til slutt trakk han fram tre temaer som er viktig å ta opp i det nye programmet:

1. På bakgrunn av det finske og svenske NATO-medlemskapet – hvilke konsekvenser får dette for norsk basepolitikk og forsvaret i nord?

2. Norges forhold til EU.

3. Midt-Østen bør omtales basert på Israels rett til å eksistere og målet om en tostatsløsning.

Temaer i kommentarrunden

Her nevnes bare temaer som ble berørt. Ikke diskusjon om innhold elller formuleringer.

1. Bedre forhold for det humanitære hjelpearbeidet

2. Forsvaret:

    – konsentrer forsvarsressursene til nærområdet

   –  totalforsvaret må styrkes, ikke bare den militære delen

   –  trenger gode normative reguleringer av autonome våpen 

3. Norge må finne sin plass i spenningsfeltet «Vesten mot resten»

4. Folkeretten som en sentral plattform for norsk utenrikspolitikk

5. Norges framtid som olje- og gassnasjon. Rammen for oljefondet.

6. Forholdet til Russland etter krigen

7. Styrking av FNs fredsarbeid

8. Veien videre i arbeidet for naturvern

Videre behandling i Internasjonalt forum

Fra styrets side ble det sagt at innspill vil samles og presenteres på møter i april og mai for videre diskusjon og oversendes til det sentrale programutvalget som nå er i arbeid.

Det vil nedsettes to arbeidsgrupper: en på forsvarspolitikk og en om europapolitikk etter at det statlige EØS-utvalget har avlevert sin innstilling i april.

Ønsker du å bli medlem i Internasjonalt Forum?
Fyll ut skjemaet under – velkommen!

Priser på medlemskap, pr. kalenderår Yrkesaktiv (for de som er i jobb): 300 kr. Ikke yrkesaktiv (for studenter, pensjonister, ledige, osv.): 150 kr.