Norge skal bli en grønn industrikjempe

/

25. oktober hadde Internasjonalt Forum besøk av næringsminister Jan Christian Vestre. Istedenfor å publisere et tradisjonelt referat av foredraget, vil vi presentere regjeringens satsing på det grønne skiftet slik som dette ble lagt fram i juni i år. Dette dannet naturligvis også rammen for Vestres foredrag. Les og bli overrasket over hvilke store endringer norsk industri står overfor på få år dersom disse ambisjonene blir virkelighet!

De sju innsatsområdene

Regjeringen peker på sju innsatsområder i sitt veikart for grønt industriløft:

  • Norge skal bli en ledende nasjon innenfor havvind, med en industri som utvikler og bygger vindkraftløsninger i toppklasse. Regjeringens ambisjon er å innen 2040 tildele arealer med potensial for 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel. Les mer.
  • Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede, som spenner fra bærekraftig mineralutvinning til resirkulering av batterier. Norge skal være et attraktivt vertsland for lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke seg de store batteriinvesteringene og gigafabrikkene. Les mer.
  • Norge skal utvikle en verdikjede for produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen produsert med ingen eller lave utslipp, og bidra til å utvikle hydrogenmarkedet i Europa. Les mer.
  • Norge skal fortsette arbeidet med verdensledende industrielle løsninger for fangst, lagring og bruk av CO2 som skaper lønnsomme jobber i Norge og som kutter de globale klimautslippene på en kostnadseffektiv måte.
  • Norge skal ha verdens reneste og mest moderne og energieffektive prosessindustri, basert på høyteknologiske løsninger og stor verdiskaping. Les mer.
  • Norge skal forbli en maritim stormakt internasjonalt, som viser vei inn i det grønne skiftet gjennom å utvikle, bygge og ta i bruk nullutslippsløsninger og autonome fartøy. Les mer.
  • Norge skal ha verdens mest bærekraftige skogbruk. Bioressurser fra hav og land skal brukes til klimavennlige og lønnsomme produkter, inkludert biodrivstoff, og bidra til å utvikle industriarbeidsplasser og lange verdikjeder i Norge. Les mer.

En aktiv stat

Staten vil dele risikoen med bedrifter som vil satse på prosjekter innenfor disse sju områdene selvsagt under forutsetning av at de blir vurdert som gode prosjekter. Anslått kostnad fram til 2025 er 60 milliarder. 

For å vise at dette ikke bare er luftslott, lenker vi til enkelte prosjekter som allerede er i gang:

Freyr batterifabrikk i Mo i Rana. 

Morrow batterifabrikk i Arendal

Avfallsforbrenningsanlegget i Oslo, karbonfangst 

Sementfabrikken ved Brevik, karbonfangst

Foto: Annika Weertz