Skjæran i Internasjonalt Forum

/

Arbeiderpartiets nestleder – Bjørnar Skjæran – besøkte Internasjonalt Forum 11. november.

Innledningsvis minte han om at for 10 måneder siden lå Arbeiderpartiet på 17 % i meningsmålingene.

Deretter fortsatte han innlegget med disse hovedpunktene:

Mange kommentatorer hevdet at sosialdemokratiet hadde utspilt sin rolle. Så vedtok landsmøtet et offensivt program med klare alternativer til høyresiden og partiet førte en utmerket valgkamp som ga et valgresultat ni prosent høyere enn de dårlige målingene i vinter. Og nå sitter vi med ledelsen i en samarbeidsregjering som skal styre i minst fire år. 

Så får vi høre fra enkelte hold at vi allerede har brutt enkelte løfter fra valgkampen. Det er påstander man skal se alvorlig på, fordi noe av det beste med Norge er den høye tilliten mellom velgerne og de valgte. Den tilliten må vi ikke svekke. Velgerne må være trygge på at partiprogrammet og løfter avgitt i en valgkamp blir fulgt opp. Det man sier må være til å stole på. 

I valgkampen la vi fram en plan for hva ville sette i gang i løpet av 100 dager dersom vi vant valget. Hurdalsplattformen som er en samarbeidsplattform mellom to partier, leverer på 37 av punktene fra dette progammet. På tre-fire av disse 37 punktene greide vi ikke å levere i det raskt reviderte statsbudsjettet for neste år. De punktene må vi komme tilbake til i neste runde. 

Etter åtte år med en regjering som har drevet høyrepolitikk, er det utfordrende å legge om retningen i en håndvending. Betydelige skattekutt og privatiseringer begrenser hva som er mulig å få til gjennom statlige midler i løpet av et par måneder, men vi er på god vei.

Hele folket i arbeid

For et sosialdemokratisk parti vil arbeid til alle være selve bærebjelken i politikken. Det er hele folket i arbeid som skaper forutsetningen for velferdssamfunnet og en aktiv stat som kan rette opp skjevheter i fordelingen av godene. 

Regjeringens mål er å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030. Industri basert på kraft, fisk og skog skal gis en særstilling Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring. Vi må sikre at rimelig fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri. Nye kraftkabler til utlandet skal ikke godkjennes i denne stortingsperioden.

Vi vil ha et bedre organisert arbeidsliv. Neste år økes skattefradraget for fagforeningskontingenten fra 50 % til 75 %. I 2023 skal hele kontingenten gi skattefradrag. Vi vil trekke fagbevegelsen bedre med i utviklingen av den statlige politikken, bl.a. ved å sikre den plass i de utvalgene som blir oppnevnt av regjeringen. Vi vil utarbeide en ny arbeidsmiljølov. Vi vil bekjempe innleie som fortrenger faste jobber og vi vil forhindre sosial dumping. Vi vil redusere Den arbeidstiden som går med til rapportering skal reduseres og tempoet i digitaliseringen økes.

Klimaendringene skal begrenses

Vi skal redusere klimautslippene med 55 prosent i 2030 målt mot 1990. Det innebærer en meget betydelig reduksjon på svært kort tid.

Det internasjonale markedet for klimavennlige produkter vokser nå hurtig. Vår fornybare energi gir industrien vår store muligheter. Vi vil starte en grønn industrioffensiv hvor Staten går inn og bidrar til å utvikle markedet og støtte oppstartbedrifter. Industrien skal møtes med strenge krav til utslippskutt, men samtidig få støtte til å gjennomføre omstilling.

Regjeringen skal innføre et årlig forpliktende budsjett for klimagassutslipp som en del av det ordinære statsbudsjettet. Vi vil innføre konkrete mål for utslippskutt for hver enkelt sektor i Norge og raskt lage en ny klimaplan for hele økonomien.

Avgiftssystemet skal bidra til en klimaomstilling som er effektiv, og både sosialt og geografisk rettferdig. CO2-avgiften skal gradvis økes til om lag 2000 kroner frem mot 2030. Det skal gjennomføres en grønn skattereform for næringslivet som skal stimulere til økte investeringer i bærekraftige næringer og grønne verdikjeder basert på fornybare ressurser i Norge.

Klimagassutslippene fra transportsektoren skal reduseres betydelig, og staten skal dekke en større andel av investeringene i de store kollektivprosjektene i og rundt de store byene.

By og land – hand i hand

Regjeringen vil utvikle hele Norge. Vi vil sikre gode tjenester nær folk, flere arbeidsplasser, god infrastruktur og variert kulturtilbud i hele landet. Tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over.

Kommunenes frie inntekter skal økes, og det kommunale inntektssystemet skal sikre et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. I det reviderte statsbudsjettet øker vi overføringen til kommunene med 2.8 milliarder.

Vi vil gjennomføre et kulturløft som skal komme hele landet til gode. Kulturens andel av statsbudsjettet skal gradvis økes til én prosent, og vi vil bedre kunstnernes vilkår. Momskompensasjon for idrett, frivillighet og kultur skal styrkes, og vi vil legge fram en nasjonal plan for idrettsanlegg.

Prisene på riksvei- og fylkesveiferger skal halveres i løpet av stortingsperioden. Det skal innføres en ordning med gratis ferge for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet. Regjeringen vil gjøre alle fergesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis.

Regjeringen vil ha en offentlig helse- og omsorgstjeneste i verdensklasse. Fellesskapets helse- og omsorgstjeneste skal være tilgjengelig for alle uansett hvem du er og hvor du bor.

Vi vil styrke det offentlige tannhelsetilbudet og satse på folkehelse, spesielt tiltak for mat og fysisk aktivitet i skolen. Vi skal legge til rette for flere lærere og satse på mer praktisk opplæring. Vi vil gjennomføre en bo-hjemme-reform for eldre, med flere ansatte i pleie og omsorg, velferdsteknologi og tilrettelagte boliger.

En redningsaksjon for fastlegeordningen vil ha høy prioritet. Økt rekruttering og stabil legedekning skal sikres i hele landet.

Husbanken styrkes med to milliarder i det reviderte budsjettet. Makspris i barnehagene senkes og antall ansatte vil går opp.

Til slutt:

Sosial utjamning og velferd for alle er uløselig knyttet til Arbeiderpartiet!