«LOs skjulte avdeling»

/

Trine Lise Sundnes – tidligere leder av LOs internasjonale avdeling, før det leder av Handel og Kontor, Norge og nå kandidat til Stortinget – minte om at mange på spøk kaller internasjonal avdeling i LO for «LOs skjulte avdeling». Det er avdelingen som medlemmene sjelden har kontakt med og vet lite om. Og det til tross for at virksomheten er omfattende. På Internasjonalt Forums møte 23. august ga den tidligere sjefen følgende oppklaring:

Engasjementet har tre grener

LO og LOs forbund deltar aktivt i internasjonalt prosjektsamarbeid. Både sentralt, i forbundene og lokalt i klubber og foreninger brukes det tid og ressurser til støtte og kunnskapsutveksling. Det er nettopp fordi vi anser at oppgavene vi har som tillitsvalgte strekker seg utover bare det å bry oss om forholdene i Norge. 

Det er tre grener på LOs internasjonale engasjement; faglig solidaritet, regelverksutvikling (nordisk, europeisk og globalt) og folkeopplysning. I tillegg en sterk allianse og samarbeid med Norsk Folkehjelp.

LOs internasjonale avdeling finner sitt mandag direkte fra LOs vedtekter;

Å arbeide for avspenning, nedrustning og fred (§1.6) 

Å utvikle det internasjonale faglige samarbeidet, og å drive internasjonalt solidaritetsarbeid (§1.7) 

Å samarbeide med nærstående organisasjoner og andre demokratiske krefter i Norge og andre land (§1.8)

Vårt internasjonale solidaritetsarbeid strekker seg over hele verden. LO er involvert i over 24 prosjekt i 22 land – i Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midtøsten og også Europa. Aktiviteten handler i hovedsak om fagforeningsbygging. Men også mye mer. Tema som menneskerettigheter, likestilling, migranters vilkår, HMS og ungdomsarbeid for å nevne noen andre – og alle er viktige for oss. Rett før sommeren fikk også LO et oppdrag fra Norad om moderne slaveri i tre afrikanske land, i tillegg til de prosjektene vi er en del av allerede.

Kvinner, jobb og bistand

Så hva betyr alt dette i praksis? Finnes det noen konkrete resultater å vise til? 

Det gjør det! Både gjennom økt medlemstall i fagorganisasjonene, flere tariffavtaler og styrket likestilling:

  • 230.000 flere arbeidere ble medlem i en fagforening i 14 av LOs partnerland. I Etiopia alene har over 25.000 flere arbeidstakere blitt organisert og 187 nye lokale fagforeninger opprettet.
  • 475 tariffavtaler ble inngått på nasjonalt plan, sektorområder og lokalt nivå. 
  • Det er nå 10 % flere kvinner i ledelsen hos ni av LOs partnere, samt økning i andel kvinner i forhandlingsutvalg. 

230.000 flere fagorganiserte: Økte medlemstall gir sterkere forhandlingsstyrke. Dette gir bedre utgangspunkt i lønnsforhandlinger, enten det er lokalt eller på nasjonalt nivå. Når arbeidstakere og deres familier får økte midler til å dekke sine grunnleggende behov, bidrar det til fattigdomsreduksjon. 

Vi er derfor stolte over at vår støtte har bidratt til økt minstelønn, som i Hongkong (18% for hushjelper), Malawi (39%), Ghana (11%) og i Tunisia (6,5%) (prosentvis økning i parentes).

Tariffavtaler bidrar til et mer anstendig arbeidsliv og er et viktig middel for å regulere lønninger, arbeidsforhold og velferdstiltak på arbeidsplassen. Avtalene fører til økonomiske gevinster for svært mange lavtlønnede arbeidere som bedre lønn, pensjon, bo- og transporttilskudd, bedre tilgang til helsetjenester og dekning ved skader på arbeidsplassen. 

La meg illustrere hvilket løft til uavhengighet folk kan få med tariffavtaler ved å fortelle om én av disse 475 nye tariffavtalene: Colombiansk LO, CUT, fremforhandlet en tariffavtale i jordbrukssektoren i Urabà regionen. 22.000 bønder i bananindustrien har nå fått nesten doblet inntekten sin, støtte til bolig gjennom et eget boligfond, sosiale velferdsgoder innen sport, rekreasjonsmuligheter og etterutdanning. 

Hele 65% av de ansatte på bananplantasjene har nå sin egen bolig takket være boligfondet.

Likestilling

Økt andel kvinner i ledelse fører til positiv endring i tradisjonelt sterkt mannsdominerte fagorganisasjoner og kulturer. 

Dette har igjen vært med på å få på plass rett til ammefri, barselpermisjon og støtte til barnepass på flere arbeidsplasser. 

På Filippinene så vi foreldrepermisjonen økt fra 60 til 105 dager. 

I Zimbabwe fikk fagforeningen ved sementfabrikken Lafarge innført barselpermisjon, helseforsikring samt mulighet til å amme i arbeidstiden.

Demokratibygging skaper bærekraft
Bærekraftige samfunn er motgiften til flyktningkriser skapt av sult, uro, krig og nød. Vi mener at fred, demokrati og rettferdig fordeling gjennom sterke organisasjoner er forutsetninger for stabile, bærekraftige samfunn. 

Retten til organisering, kollektive forhandlinger og streikerett står sentralt i dette. 

Sterke organisasjoner i arbeidslivet gir stabilitet og forutsigbarhet i et land. Det er bra for å trekke til seg investorer utenfra, det hindrer grov utnyttelse av fattige og sikrer dem rettigheter og et anstendig arbeidsmiljø. 

LO støtter derfor byggingen av sterke, representative og demokratiske arbeidstakerorganisasjoner internasjonalt.

For oss handler dette i bunn og i grunn om å motvirke og forebygge ulikhet. 

Hvorfor? 

Fordi økte forskjeller i samfunn er urettferdig, det kan svekke vekstevnen i økonomien – det kan true tilliten og samholdet. 

I et historisk perspektiv kan det stilles spørsmål ved om de demokratiske rettighetene politiske partier i Norge i dag nyter godt av hadde vært mulig om det ikke hadde vært for arbeiderbevegelsens lange kamp for frihet, likhet og demokrati. 


Global verden krever lokal handling
Dessuten vet vi at når arbeidstakeres rettigheter undergraves et sted, er det risiko for smitteeffekter, slik at det seriøse arbeidslivet undergraves også andre steder. 

Derfor mener LO at innsats for at folk settes i stand til å forhandle egne lønns- og arbeidsvilkår også er en god bistandspolitisk prioritering.


Lenke:

LOs Brüsselkontor