Hovedpunkter i APs program – internasjonal politikk og klima

EØS:

Fra programmet:

«EØS-avtalen har gjennom et kvart århundre i
sum tjent Norge godt. Vi har opplevd høy vekst
i sysselsetting og reallønn, stabil lønnsfordeling
og sterk vekst i offentlige tjenester. Avtalen
er ikke minst avgjørende for norske distrikter
og norsk eksport. Samtidig har den store
arbeidsinnvandringen til Norge også ført med
seg flere utfordringer, særlig i arbeidslivet».

Arbeiderpartiet vil:

«Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom å medvirke
tidlig i beslutningsprosesser og ved
å gjennomføre kraftfulle tiltak for et
organisert arbeidsliv».

Notater:

Støre-regjering vil legge EØS-avtalen til grunn

APs argumenter for EØS

AP og eierskap til norsk vannkraft (ACER)

KLIMAPOLITIKK

Fra programmet:

«Global oppvarming og tap av natur er vår tids
største utfordring. En mer rettferdig verden må
bygges på ren energi, lavere klimagassutslipp
og en bedre forvaltning av sårbar natur.
Klimaendringene får også sikkerhetspolitiske
konsekvenser. De vil påvirke konfliktmønstre,
allianser og styrkeforhold og dermed også
betingelsene for norsk utenrikspolitikk».

Arbeiderpartiet vil:

Gjøre Norge til en pådriver i det
internasjonale klimaarbeidet og gjøre klima
og natur til en hovedprioritet i utenriks- og
utviklingspolitikken.

Sørge for at Norge leder an internasjonalt
på områder hvor vi har fortrinn, som i
utviklingen av karbonfangst og -lagring,
fornybar kraft og grønn skipsfart og i
arbeidet for bærekraftige verdenshav.

Forslag innen 100 dager fra ny regjering:

  • Legge fram en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip.
  • Innføre moms på de dyreste elbilene for å bevilge penger til ladestasjoner slik at alle kommuner skal ha minst én hurtigladestasjon.
  • Sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene i fremtiden, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.
  • Øke CO2-avgiften og samtidig kutte tilsvarende i andre skatter eller avgifter. Vi vil skjerme bensin og diesel i distrikts-Norge for økning.

Notat:

Folk fortjener en rettferdig klimapolitikk

FORSVARET

Fra programmet:

Forsvaret skal ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet. Basert på NATOalliansen skal Forsvaret avskrekke og forebygge krig og konflikt. For å håndtere nye
og mer sammensatte trusler trenger Norge et sterkt forsvar, moderne utrustet og med
høykompetent personell. Vi må styrke Forsvarets evne til å håndheve norsk råderett
i hele vårt territorium til lands og til havs. Vi vil øke forsvarsevnen og den militære
tilstedeværelsen i Nord-Norge. Menneskene er Forsvarets viktigste kapasitet og
ressurs. Forsvaret trenger flere folk og de forsvarsansatte må ha gode rammevilkår.

Arbeiderpartiet vil at Norge skal
engasjere seg sterkere i FN, NATO og bilateralt
for atomnedrustning. Det bør være et mål for
Norge og andre NATO-land å underskrive
atomvåpenforbudet.

Arbeiderpartiet vil:

• Forsterke og fordype nordisk sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid som et
tillegg til NATO-alliansen.

• Gjennomføre en ambisiøs
opptrappingsplan for antall ansatte og
vernepliktige i Forsvarets operative ledd.

• Styrke forsvarsevnen i Nord-Norge med
relevante bidrag fra alle forsvarsgrener.

• Satse spesielt på å utvikle Hæren til en
moderne, mobil og slagkraftig landmilitær
styrke, med egen helikopterstøtte. Heimevernet må tilføres flere ressurser til
bedre utstyr og mer trening.

• Investere i nye fartøy for å sette
Sjøforsvaret bedre i stand til å ivareta
norsk råderett over våre store hav og kystområder og kompensere for
fregatthavariet i 2018.

• Videreutvikle forsvarssektorens samlede
innsats mot trusler fra det digitale rom, og
iverksette særskilte tiltak for at Forsvaret
kan rekruttere og beholde personell med
digital kompetanse.

Notat:

APs forsvarspolitikk

Atomvåpen

UTVIKLINGSPOLITIKK

Fra programmet:

Et langt sterkere internasjonalt samarbeid må til
for å forebygge og avdekke skatteunndragelse
og aggressiv skatteplanlegging. Et økt
skattegrunnlag er også en forutsetning for å
stabilisere sårbare stater og gjøre utviklingsland
uavhengige av bistand.

For Arbeiderpartiet er disse fem områdene
de viktigste for norsk utviklingspolitikk på
2020-tallet:

• Kutte utslipp og bevare natur: Klima og naturkrisen skal få førsteprioritet
i utviklingspolitikken.

• Bekjempe ulikhet: Hovedveien ut av
fattigdom går gjennom bærekraftig
økonomisk vekst, jobbskaping i et
anstendig arbeidsliv og rettferdig
fordeling. Et velfungerende skattesystem
og en god offentlig sektor kan levere
helse, utdanning og velferd.

• Gi flere kvinner støtte til å bestemme
over egen kropp.

• Stille opp med humanitær nødhjelp.

• Bekjempe smittsomme sykdommer.

Notat:

Utviklingsbistand