IEA-rapport varsler store konsekvenser av 1,5-grad målet

Photo by Jan-Rune Smenes Reite from Pexels

Det Internasjonale energibyrået (IEA) publiserte 18. mai en vurdering av hva som må til dersom verden skal oppfylle målsettingen om å begrense klimaendringene til 1,5 grader i 2050. Blant tiltakene er: stopp leteaktivitet etter nye olje- og gassfelt fra 2021, slutt å selge bensin- og dieseldrevne biler fra 2035. Dette er tiltak som vil kaste om kull norsk oljepolitikk i løpet av få år dersom de skulle bli realisert.

Foreløpig er forpliktelsene til en grønn kurs fra verdens regjeringer foran klimatoppmøtet i november i år ikke tilstrekkelig til å nå utslippsmålet selv om både EU og USA forplikter seg til å nå karbonnøytralitet innen 2050 og Kina forplikter seg til det sammen innen 2060.

IEA anslår at utviklingen vil bli slik dersom deres råd blir fulgt: Etterspørselen etter olje vil synke fra det nåværende 90 millioner tønner per dag til 24 millioner tønner i 2030 – hovedsakelig produsert billig i Midt-Østen. I 2035 vil mer enn halvparten av verdens tungtransport være elektrifisert, og i 2040 vil rundt halvparten av flytrafikken drives av mer miljøvennlige energibærere enn flybensin. Karbonfangst vil om få år bli storindustri og investeringer og nye arbeidsplasser i fornybar energiproduksjon vil bli betydelig større enn tapet av oljearbeidsplasser i verdenssammenheng.

Det internasjonale energibyrået er en interstatlig, rådgivende organisasjon med de aller fleste vestlige land som medlemmer og en rekke store ikke-vestlige land som assosierte. Organisasjonen er altså rådgivende og treffer ikke beslutninger på medlemslandenes vegne, men dens rapporter og tilrådinger anses vanligvis å ha større gjennomslagskraft enn tilsvarende fra frivillige organisasjoner. Det vil bli interessant å merke seg reaksjonene på denne rapporten fra Equinor og Olje- og Energidepartementet

LENKER:

Omtale i The Guardian

Omtale i New York Times

Omtale i E24

Omtale i NRK

Partiene og miljøbevegelsen reagerer