Innspill i programprosessen, trinn 2

///

Innspill fra Internasjonalt Forum
til Arbeiderpartiets programkomite. Det omhandler 4 diskusjonshefter og er trinn 2 i programprosessen.

Styret i forumet er fornøyd med jobben vår programkomite har utført og bemerker at innspillet har mange gode intensjoner. Det vil foreligge et utkast til nytt partiprogram 2021-25 i oktober, som partiorganisasjonen skal gi tilbakemeldinger til, før det endelige programmet vedtas på Landsmøtet på vårparten i 2021. Det vil forhåpentligvis bli konkret og handlingsfokusert.

Innledning
Styret i Internasjonalt forum vedtok på styremøtet 9. Juni følgende innspill til Arbeiderpartiets programkomite, fase 2, basert på innstilling fra forumets programkomite, ledet av Tonje Meinich.

Formålsparagrafen
Et arbeiderpartistyrt Norge har vært sentral i oppbygging av folkeretten og multilaterale organisasjoner etter annen verdenskrig. Dette er god sosialdemokratisk utenrikspolitikk og har tjent Norge vel. Vi ser nå at verdenssamfunnet er i endring og den liberale verdensorden er satt under press. USAs oppsigelse av Iran-avtalen, Paris-avtalen, blokkeringen av oppnevning av nye medlemmer til WTOs tvisteløsningsmekanisme og brudd i samarbeidet med WTO er eksempler på tilbakeslag for en internasjonal verdensorden. Samtidig ser vi at konfliktaksene endrer seg fra tradisjonell øst/vest konflikt (Russland-USA) til bredere konflikter, f.eks. USA/Kina. Også det økonomiske tyngdepunktet endrer seg. F.eks. har Kina de siste årene styrket sin økonomiske posisjon, delvis på bekostning av USA. Grensekryssende organisert kriminalitet utgjør en stigende trussel. Koronapandemien ser ut til å ha styrket nasjonalistiske strømninger både i Norge og i andre verden for øvrig samtidig som den viste hvor avhengige verden var av internasjonalt samarbeid.

Dagens utfordringer innenfor både klima, helse og arbeid kan ikke løses nasjonalt, men krever internasjonalt samarbeid. Videre bør et Arbeiderparti anno 2021, så samme måte som tidligere utvise solidaritet med arbeidere i andre land som er mindre heldig stilt enn i Norge. På samme måte som AP var sentral i utviklingen av folkeretten og oppbyggingen av internasjonale organisasjoner etter annen verdenskrig, bør et AP i 2021 søke å spille en sentral rolle i opprettholdelsen, reform og utviklingen av en verdensorden bygget på forpliktende internasjonalt samarbeid og sterke internasjonale organisasjoner. Vi trenger både en bedre organisert verden og en bedre organisert kapitalisme.

Internasjonalt forum har konsentrert seg om forslag til formålsparagraf fjerde og sjuende ledd. Internasjonalt forum støtter flertallet forslag til fjerde ledd, men vil foreslå at også de positive mulighetene ved det grønne skiftet tas med i formålet. 4. ledd kan da utformes slik:

Jordas tåleevne er en absolutt ramme for vår politikk. Økonomisk vekst må skje innenfor denne rammen. Vi vil gripe industri- og forretningsmulighetene som det grønne og bærekraftige skiftet gir»

Programkomiteen sentralt har foreslått følgende utforming av 7. ledd:
“Vi vil ha en verden uten krig og fattigdom der urettferdighet og undertrykkelse bekjempes. Vi vil samarbeide med mennesker som kjemper for demokrati og menneskerettigheter, og arbeide for forpliktende internasjonalt samarbeid.”
Det er vanskelig å være uenig i denne formuleringen, men gir begrenset føring for en aktiv utenrikspolitikk og sier lite om Aps særpreg og verdier vi vil bygge vår utenrikspolitikk på. Alle seriøse partier i Norge vil kunne ha et slikt formål for utenrikspolitikken.

Internasjonalt Forum vil derfor foreslå følgende nytt 7 ledd:
“Vi vil kjempe for en bærekraftig verden uten krig og fattigdom der urettferdighet og undertrykkelse bekjempes. Vi vil samarbeide med mennesker som kjemper for demokrati og menneskerettigheter, og arbeide for forpliktende internasjonalt samarbeid. Vi vil bygge vår utenrikspolitikk på folkeretten og sterke internasjonale organisasjoner. Arbeiderpartiet vil kjempe for en bærekraftig verden uten krig og fattigdom, der urettferdighet og undertrykkelse bekjempes. Vi vil samarbeide med med mennesker som kjemper for demokrati og menneskerettigheter og arbeide for et forpliktende internasjonalt samarbeid,  Vi vil bygge vår utenrikspolitikk på folkeretten og sterke internasjonale organisasjoner. Vi vil jobbe for en bedre organisert verden og en global økonomi basert på en ny økonomisk verdensorden (NØV). Det vises også til Brundtlandkommisjonens forslag om bærekraftig økonomisk vekst og utvikling( (sustainable development and sustainable growth).

Arbeid til alle og en ny industripolitikk
Industripartiet Arbeiderpartiet har evnen, kunnskapen og erfaringen til å lede Norge inn i en ny-industrialisering og gjøre bærekrafts- og klimautfordringene til både forretningsmuligheter for næringslivet, arbeidsplasser og velferd for folk. Tatt i betraktning Norges høye kunnskaps- og kompetansenivå, fremskritt innen digitalisering og høyteknologisk industri, så vil bærekrafts- og klimamålene sett i sammenheng med hverandre, kunne være verdens beste forretningsplan for norsk næringsliv, og samtidig være et unikt veikart i utviklingen av Norges industripolitikk. Skal vi nå bærekrafts- og klimamålene trenger vi bærekraftig og inkluderende vekst.
Avgjørende for økt eksport av norske råvarer og produkter er globale, regionale eller bilaterale handelsavtaler. Vi lever i en tid da internasjonal handel og samarbeid er under press og det gamle Ap-slagordet “en bedre organisert verden” bør hentes fram igjen og komplementeres med en “bedre organisert kapitalisme eller markedsøkonomi”. Norge må også i ulendt terreng være en forsvarer og en pådriver for internasjonalt samarbeid og rettferdig handel, som hensyntar klima og inkluderer forbruker- og arbeidertakerrettigheter. For å forhindre kapitalflukt og lovlig skatteunndragelser gjennom store multinasjonale selskaper, f.eks. ved å utarbeide et sterkt internasjonalt regelverk og styrke nasjonale skatteregler. For å sikre en bærekraftig vekst og at verden møter Parisavtalen 1,5 graders mål må aktørene betale for utslippene.
Arbeiderpartiet må utfordre norsk økonomi til å videreutvikle seg og skape nye arbeidsplasser for framtida. Partiet skal være en industrimotor for verdiskapning i Norge. Det er viktig å spille på lag med næringslivet, satse målrettet på bærekraftige og seriøse arbeidsplasser gjennom aktiv næringspolitikk, bruk av innkjøpsmakt og markedspåvirkning.
Vi må ta innover oss at Norge er en av verdens desidert største finansaktører gjennom Statens Pensjonsfond – Utland og bruke dette til fordel for en bærekraftig industrialisering. Norge kan bli en stor internasjonal aktør både innenfor fornybar energi og innenfor bærekraftig finans. Mens flere land nå har spesifikke grønne finansinitiativ er det fortsatt ingen land som har tatt et blått finansinitiativ og det er en mulighet for Norge med all ekspertisen og alle aktørene vi har innen hav.
EØS-avtalen har fremdeles sterk støtte i Norge. Samtidig ser vi flere angrep på avtalen også innenfor LOs og Aps egne rekker. For Norge som et lite land i Europa med en åpen økonomi og med stor personmobilitet mellom Norge og andre EØS-land, er det viktig å hegne om EØS-avtalen. Det er derfor viktig å slå fast at EØS-avtalen og Schengen-avtalen skal være Norges tilknytningsform til EU i neste programperiode.
Samtidig ser vi at EUs sosiale dimensjon står svakere enn de fire frihetene i EUs indre marked. Enkelte dommer fra EU-domstolen viser at faglige rettigheter taper mot økonomiske interesser. Det er i Arbeiderpartiets interesse at EUs sosiale dimensjon styrkes. Norske myndigheter og organisasjonene bør derfor bruke EØS-avtalens mekanismer til å søke å styrke arbeidstakerrettigheter ved utarbeidelse av de enkelte direktiver. Samtidig bør Arbeiderpartiet støtte initiativet om å endre Lisboatraktaten for å styrke EUs sosiale dimensjon.
EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for personer er i utgangspunktet positivt for Norge, også at avtalen medfører økt bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge. Fri bevegelighet kan imidlertid også medføre problemer knyttet til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Slike problemer bør i første rekke avhjelpes ved å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen ved gjennomføring av EØS-regelverk samt styrke Arbeidstilsynet og andre håndhevingsorganer i Norge.
EØS-avtalen og Schengen-avtalen medfører at personer innenfor EØS/Schengen-området kan bevege seg fritt uten kontroll ved grensepassering innad i Schengen-området. Dette medfører store fordeler ved å forenkle flytting og reisevirksomhet i Europa. Samtidig kan ordningene misbrukes av kriminelle. EU har utviklet et strafferettslig samarbeid som gir politi- og rettshåndhevende myndigheter enklere adgang til informasjon fra andre stater og gjensidig bistand i straffesaker. Norge er tilknyttet deler dette samarbeidet gjennom egne avtaler, som f.eks. tilknytningsavtaler til Europol og Eurojust. Vi står imidlertid utenfor størstedelen av samarbeidet, noe som stiller norsk politi- og påtalemyndighet i en svakere posisjon.
Utviklingen av maskinlæring, kunstig intelligens og additive produksjonsmetoder som 3D-printing, kan sammenlignes med omveltningene som introduksjonen av maskiner utgjorde i de tidligere industrielle revolusjonene. Arbeiderpartiet må sørge for at Norge har en aktiv industripolitikk som benytter seg av hele befolkningen og hele landet til å utvikle kunnskapsmiljøer og teknologiklynger som gjør Norge konkurransedyktige i de nye industrier.

Arbeiderpartiet vil:
• ta en sentral rolle i å skru om det globale regelverket og reguleringene for næringslivet, både innen det grønne skiftet og for multinasjonale selskaper.
• ta et nasjonalt initiativ for bærekraftig, grønn og blå finans, og derigjennom etablere en nasjonal strategi for å sikre finansiering av det grønne og bærekraftige skiftet slik Storbritannia, Nederland og EU nå har gjort.
• at Norge tar en mer aktiv rolle i å etablere velfungerende møteplasser og styrke eksisterende fora for å diskutere økonomisk virksomhet og samarbeid i Arktis.
• at Norge skal etablere en næringspolitikk for Arktis og sjøveien til Asia, samt en norsk Asia-strategi for Arktis.
• tilpasse og utvide virkemiddelapparatets mandat for grønn eksport og fornybar energi
• vurdere et risikofond for bærekraftige løsningsbedrifter i lav- og mellominntektsland
• styrke satsingen på yrkesopplæring, industriutvikling, og innovasjon i bistanden.
• styrke satsing på karbonfangst og –lagring i utenrikspolitikken
• kraftig styrke utenrikspolitikkens satsing på anstendig arbeidsliv både gjennom en styrking av ILO og gjennom nye verktøy som etableres som en del av nye forhandlinger om EØS-midlene og bistandsporteføljen
• styrke satsingen på næringsfremme i utenrikspolitikken og styrke støtteordninger for norske bedrifter som ønsker å etablere seg ute
• legge EØS-avtalen og Schengen-avtalen til grunn for vårt forhold til EU i neste programperiode
• jobbe for en styrking av de arbeidstakerrettigheter og andre sosiale rettigheter i EU og EØS
• styrke Arbeidstilsynet og andre håndhevingsorganer for å sikre et seriøst arbeidsliv
• Utrede muligheten for en sterkere tilknytning til EUs strafferettslige samarbeid

Helse
Arbeiderpartiet har historisk vært en avgjørende global pådriver for helse og bør nå bidra til at det globale helsearbeidet tar steget inn i framtida. I tillegg til å videreføre tidligere Ap-seire, som tydelig satsing på vaksiner gjennom Gavi, bekjempelse av vanlige sykdommer og bygging av helsesystemer, er det nå på tide å oppdatere satsingen på global helse i norsk utenrikspolitikk. Internasjonalt Forum vil derfor trekke fram følgende områder for en ny satsing:

Arbeiderpartiet vil:
• styrke satsingen på global helse og ulikhet inkludert økte midler til forskning
• styrke satsingen på multilaterale organisasjoner og FNs arbeid for å etablere og styrke nasjonale helsesystemer istedenfor å ta initiativ til nye tematiske fond.
• styrke satsingen på Verdens helseorganisasjon (WHO) særlig innen helsesystemer og pandemi
• ta initiativ til en konvensjon og/eller forpliktende internasjonalt samarbeid mot antibiotika-resistens
• løfte seksuelle og reproduktive rettigheter for kvinner
• styrke minoriteter inkludert LHBTI-personer
• fortsette Norges satsing på barns helse og rettigheter
• se nærmere på hvordan utenrikspolitikken kan ta i bruk norske legestudenter i Øst-Europa som en ressurs for arbeidet med bedre helse gjennom EØS-midlene

Klima
Arbeiderpartiet må føre en rettferdig og solidarisk klima- og utenrikspolitikk. Klimakrisen er global, og utfordringene som følger med denne krisen kjenner ingen grenser. Derfor må løsningene på disse utfordringene også være globale. Manglende samarbeid i de viktige samarbeidsstrukturene er en utfordring for å finne gode løsninger på klima og miljøkrisen. Norge henger bakpå med å nå våre klimamål. Derfor er det på tide å gjøre en innsats for å styrke det internasjonale samarbeidet på en måte som gagner arbeider med å nå våre internasjonale klima- og miljøforpliktelser.

Miljørapportene fra FNs naturpanel (IPBES) og FNs klimapanel (IPCC) tegner nå et stadig mer alvorlig bilde av situasjonen for klodens helsetilstand enn for bare noen få år siden. Over hele verden ser vi stadig mer ekstremvær: isen smelter, havet stiger, oversvømmelser fører til enorme ødeleggelser og folks livsgrunnlag rives bort. Konsekvensene av å ikke handle raskt for å reversere denne utviklingen er dramatiske.

Klimaendringene og truet naturmangfold vil overskygge alt globalt arbeid de neste tiårene. Vi tar til orde for en fremtidsrettet norsk utenrikspolitikk, som har globalt klimasamarbeid og rettferdighet som prioritet nummer en. Bekjempelse av ulikhet, trepartssamarbeid og anstendig arbeidsliv må stå helt sentralt skal vi møte framtida på en best mulig måte. Norge kan spille en avgjørende rolle som brobygger mellom stormakter i en flerdimensjonal eller mer bipolar verden. Norge kan spille en brobygger-rolle for å kunne legge til rette for en global handelspolitikk og et multilateralt samarbeid som møter det grønne skiftet og global ulikhet på en best mulig måte. Utenrikspolitikken blir mer flerdimensjonal, og som en liten aktør må søke samarbeid der det er mest naturlig, tema for tema og ta tydelige valg.

Norge er en havnasjon, med FNs havrettskonvensjon som havets grunnlov og en viktig forutsetning for vår velferd. Norge bør føre en langt mer ambisiøs havpolitikk for å sikre sunne og produktive verdenshav for en voksende verdensbefolkning. Arbeiderpartiet ønsker å styrke det internasjonale arbeidet mot plastforsøpling, samt styrke satsing på gjenvinning og jobbe aktivt for å finne frem til konkrete prosjekter vi kan fronte internasjonalt, som for eksempel å jobbe for en globalt juridisk bindende avtale mot marin plastforsøpling.

En solidarisk klima- og utenrikspolitikk handler om å hjelpe utviklingsland med å bygge opp sterke samfunn med grønne næringer og et rent energisystem. Arbeiderpartiet mener det er på tide å gjøre en innsats for å løfte arbeidet med utvikling av et grønt energisystem med investering i fornybare løsninger og moderne infrastruktur i utviklingsland.

Internasjonal klimapolitikk gjelder også våre nærområder i Norden og i Arktis. For å løse utfordringene knyttet til et klima i rask endring, som gjør seg særlig synlig i nord, må vi gjøre dette til en prioritering i all utenrikspolitisk dialog vi fører i de regionale og internasjonale foraene vi er en del av – også på områder som ikke omhandler klima/miljø primært.

Den globale oppvarmingen er ventet å være to til tre ganger høyere rundt polene, noe som gjør Arktis og Nord-Norge til et særlig utsatt område klima- og sikkerhetsmessig. Det kan gjøre at det geologiske tyngdepunktet vil forskyve seg mot regionen. Issmeltingen kan også føre til at nye skipsruter åpner seg i Arktis som gir helt nye muligheter for å redusere klimautslipp til havs kraftig på grunn av kortere reisetid fra Europa til Asia og næringsutvikling i Nord-Norge, men kan også føre til økt risiko for ulykker i sårbare havområder. Nordområdene og Arktis må derfor være en sentral del i Norges bærekraftige industrialiseringspolitikk og vern av områder. Norge kan og bør ta større initiativ til mer ambisiøse samarbeidstiltak på klima, energi og miljø med våre nordiske naboland så vel som med våre sirkumpolare samarbeidspartnere og alle observatørstatene til Arktisk Råd. I nord vil større vekt på bredere samarbeid og tettere dialog innenfor områdene klima og miljø faktisk bidra til å styrke en del av den gode og balanserte dialogen som vi hadde før og som har visnet under årene med Høyre-regjering. Dette er et eksempel på at klima/miljø kan være et verktøy i «soft diplomacy» Norge fører i f.eks Arktis, særlig overfor Russland. Potensialet for å bruke f.eks. Arktisk Råd og Barentsrådet mer aktivt er stort.
Hydrogen er en klimavennlig energibærer som kan erstatte både fossilt brennstoff og brukes til produksjon av elektrisk kraft.

Arbeiderpartiet vil:
• ta klimapolitikk inn i «storpolitikken»: Klima og bærekraft må være utgangspunktet for all fremtidig politikk og stå helt sentralt i Norge arbeid i Sikkerhetsrådet i 2021 (avhenger av utfallet av avstemning 17. juni)
• sørge for at Norge går foran med å sette ambisiøse klimamål, tar lederskap og er en pådriver overfor andre når det gjelder arbeidet med å fremforhandle best mulig avtaler for klima og miljø under FNs klima og miljøtoppmøter
• støtte en global skatt eller avgift på karbon og EUs Carbon Border Tax for at aktørene skal kunne konkurrere på lik linje.
• jobbe for at Norge som Spania, Sverige og New Zealand gå inn for en null-karbon-utslippslov mot 2050.
• styrke ny eksportrettet industri og koble utviklingen av grønne næringer som bl.a. batterier, havvind, hydrogen og solkraft i Norge med grønne næringer i utviklingsland og definere egne partnerland for dette i utenrikspolitikken
• satse på internasjonal klimafinans som skal sikre investeringer i de fremvoksende grønne næringene i partnerland.
• ta i bruk en resultatbasert tilnærming i bistanden til å kutte klimautslipp i utviklingsland etter modell/ inspirasjon av det norske regnskogsprosjektet startet av regjeringen Stoltenberg.
• vil gjøre klima i nord og Arktis til en prioritering i all utenrikspolitisk dialog og deltakelse i internasjonale fora
• gjøre naturmangfold til en sentral satsing i norsk utenrikspolitikk og lansere en strategi for dette
• ta initiativ til en global allianse mot kriminalitet innen miljø og naturmangfold
• gå i bresjen og øke satsingen på materialgjenvinning og resirkulering av plast slik at vi oppfyller EUs mål
• satse på produksjon av hydrogen som klimavennlig energibærer for transport og oppvarming for å sikre 0-utslipps energiloop
Komiteen har bestått av Tonje Meinich, Halle Jørn Hansen, Kim Gabrielli,Maria Varteressian, Henrik Hovland, Vigdis Kjeldseth, Ali Ajmi, Kathrine Sund-Henriksen, Knut Moestue, Amina Ibrahim og Jan Mellembakken .Denne versjonen er vedtatt av styret. Hilsen Marit, leder i Internasjonalt Forum