Mennesket: en dødelig trussel mot artsmangfoldet

Gjennom de siste 500 millioner år har jordkloden gått gjennom fem perioder med masseutryddelse av arter og det har tatt millioner av år å gjenvinne det tapte. I en nylig publisert FN-rapport stilles spørsmålet om menneskeheten nå har utløst starten på den sjette perioden.

Av jordas rundt regnet åtte millioner levende arter, anslås det at en million er truet av utryddelse.  Det pekes på fem årsaker i prioritert rekkefølge:

1. Endring i bruk av arealet

En dobling av folketallet siden 1970, en dobling av byenes areal siden 1992, 1/3 av skogsområdet før industrialderen begynte er nå borte, våtmarksområdene forsvinner tre ganger så hurtig som skogen. Moderne jordbruk ødelegger livsgrunnlaget for et utall arter. 

2. Overbeskatning

93 % av verdens fiskearter blir enten overfisket eller utnyttes på grensen til hva som er bærekraftig.

3. Klimaendringene

Et varmere klima gir mange arter mindre plass etter som de må søke høyere opp i fjellene eller lengre nord. For mange går oppvarmingen hurtigere enn hva de makter å forflytte seg.

4. Forurensing

Den voldsomme forsøplingen kanskje først og fremst av plastavfall tar livet av mange arter.

5. Invasjon av fremmede arter

Nye arter trenger inn i områder hvor de tar knekken på arter som allerede fins i området.

Den mest omfattende rapporten som hittil er lagt fram

Rapporten er utarbeidet av 400 eksperter fra mer enn 50 land som har arbeidet i tre år med å sammenfatte 15000 vitenskapelige rapporter som undersøker konsekvensene som menneskelige aktiviteter har for dyr og planter.  Deretter er sammendraget diskutert og godkjent av representanter fra 132 land, deriblant USA, Kina og Russland.

Ikke for sent å gjøre noe med det

Når man leser rapporten reiser spørsmålet seg om menneskeheten også er en av artene som vil forsvinne om ikke altfor lang tid. Ingen vet om det kan skje, men uten handling vil våre etterkommeres livsbetingelser kunne bli vesentlig dårligere enn hva vi har vent oss til. Nå konkluderer rapporten med at det ikke er for sent å snu utviklingen, og den peker på omlegging av våre matvaner, et nytt jordbruksmønster, tiltak mot overfiske og langt større vekt på vern av naturområder.

Rapporten har lagt grunnlaget for en bedre faktabasert politisk diskusjon om selve livsgrunnlaget på jorda – og danner basis for FN-konferansen om dette i 2020. Vi kan forvente at dette blir et tema som vil ta stadig større plass i det offentlige ordskiftet – også i Norge.


Lenker:

Top UN panel paints bleak picture of world´s ecosystems (Artikkel i Nature)

One million species face extinction

Rekkevidden på ødeleggelsene er vanskelig å fatte (Dagbladet)