Nasjonalstaten – en nymotens ide på vei ut?

Den britiske avisen The Guardian gir under overskriften «The long read» med jamne mellomrom plass til artikler som er en god del lengre enn vanlige avisartikler og derfor gir anledning til å dykke atskillig lengre ned i et tema enn ordinære nyhetsmeldinger og korte kronikker.  Femte april i år kunne vi lese en analyse av nasjonalstatens svekkelse og politiske alternativer skrevet av den indiske forfatteren Rana Dasgupta. Artikkelen er vel verdt den skoletimen det tar å lese den og de etterfølgende refleksjonene den gir grunnlag for.

Dasguptas hovedpremiss er at den økonomiske og teknologiske globaliseringen allerede har svekket nasjonalstaten i en slik grad at vi kanskje heller bør snakke om sammenbrudd snarere enn svekkelse. Allerede her vil vel de fleste stritte imot og peke på at f.eks. kontrollen over tvangsmakt fortsatt er inntakt. Men les videre. Dasgupta peker på at krisen har tre komponenter:

For det første har regjeringene i de rike landene allerede mistet det meste av kontrollen over økonomien i sine geografiske territorier og denne utviklingen fortsetter i stort tempo

For det andre har et stort antall fattige land brutt sammen slik vi har kjent dem etter imperienes tidsalder

For det tredje er dagens internasjonale orden illegitim

Han peker på tre mottiltak som hovedoppgaver i det 21. århundre:

1. Regulering av de internasjonale kapitalstrømmene

2. Globalt demokrati

3. Nye former for borgerskap

Hvordan dette skal vokse fram, overlater han til framtidens krefter å finne ut. Denne avslutningen kan virke spekulativ og temmelig virkelighetsfjern. Iallfall er det lett å komme opp med praktiske motforestillinger. Men som han selv skriver: «Første skritt er å slutte å tro at det ikke fins noe alternativ til nasjonalstaten»

Du finner artikkelen her: The demise of the nation state