En rettferdig økonomisk verdensorden

Representantskapet i Oslo Arbeiderparti skal diskutere Arbeiderpartiet ute og hjemme på møte kommende tirsdag. Nedenfor er styrets forslag til uttalelse. Det kan bli endringer etter debatten. Internasjobalt Forum har 12 representanter i repskapet. Du må gjerne komme med innspill til disse. Medlemmer i OAP kan overvære møtet hvis det er ønskelig.

Forslag til uttalelse
Til: Representantskapet
Fra: Partistyret
Ang: Forslag til uttalelse til representantskapet 13. februar.

En rettferdig økonomisk verdensorden i globaliseringens tidsalder
Norge har hatt en stor fordel av et sterkt multilateralt økonomisk samarbeid basert på folkeretten og reguleringer av internasjonal handel. Nå er globaliseringens positive sider under press og proteksjonisme vokser frem.
Mange opplever at internasjonalt økonomisk samarbeid ikke har tjent dem, men tvert om bidratt til økt ulikhet og mer utrygghet.
Oslo Arbeiderparti mener Norge i utenrikspolitikken bør arbeide for at den internasjonale markedsøkonomien reguleres bedre. Dette er både i Norges interesse som et lite land og med en åpen økonomi, men også et moralsk imperativ for å støtte andre land som ikke er like privilegerte som oss.
For å bidra til en mer rettferdig verdensorden, vil Oslo Arbeiderparti at:
• Norge arbeider for at det ferdigforhandles en ny WTO-avtale som sikrer norske interesser, samtidig som den setter klare mål for ansvarlig arbeid, sysselsetting og klima, og gir fattige land bedre adgang til verdenshandelen.
• Norge arbeider for å styrke anstendig arbeidsliv, arbeidstakeres rettigheter og ILO, og styrke Global Deal Initiativet, som jobber for å bringe ulike parter sammen for inkluderende vekst og anstendig arbeidsliv.
• Norges ekspertise knyttet til anstendig arbeidsliv, skatt og ansvarlige investeringer i utenrikspolitikken styrkes

Ansvarlige investeringer, skatt og anstendig arbeidsliv
Et anstendig arbeidsliv, rettferdige skatter og opprettelsen av et ansvarlig oljefond hadde ikke kommet uten en tydelig og visjonær politikk fra Arbeiderpartiet. Dette er områder Norge ligger helt i front på. Likevel har anstendig arbeidsliv, ansvarlige investeringer og skatt fått relativt lite oppmerksomhet i norsk utenrikspolitikk. Norge bør også ligge i front når det gjelder å fremme kvinner i arbeidslivet og at de får bedrede arbeidsvilkår.
Det finnes betraktelige muligheter til å ta i bruk de nasjonale erfaringene våre og den internasjonale posisjonen Norge har, både som en stor investor og en troverdig partner for flere reguleringer. Oslo Arbeiderparti mener at:
• Norge skal definere en strategi for utvalgte fond og selskaper, som har direkte eierskap fra den norske staten, skal bidra til bedre bransjestandarder og –praksis innen sin egen bransje internasjonalt.
• Oljefondet skal trekke seg ut av fossile aksjer ved å ta olje- og gassaksjer ut av fondets referanseindeks.
• Oslo kommune skal legge en strategi for hvordan hovedstaden kan bli et ledende senter for ansvarlige og grønne investeringer internasjonalt.
• Oslo skal erklære seg for skatteparadisfri kommune.

Skatt og internasjonalt skattesamarbeid
Internasjonal skattekonkurranse, svart økonomi og skatteunndragelser er et økende globalt problem. Dette undergraver finansieringen av velferdsstatene og øker den globale ulikheten. Samtidig bidrar også globalisering og digitalisering til å utfordre etablerte systemer og regler.
Oslo Arbeiderparti mener at Norge bør:
• Ta initiativ til en internasjonal konvensjon mot økonomisk hemmelighold.
• Jobbe for å hindre skattekonkurranse, svart økonomi og skatteunndragelser både nasjonalt og internasjonalt, og arbeide for mer effektiv deling av skatte-relatert etterretningsinformasjon og datalekkasjer.
• Iverksette Stortingets vedtak om utvidet og offentlig land-for-land-rapportering og et offentlig eierskapsregister.
• Doble skatte-relatert bistand innen 2020 i henhold til Addis Abeba-erklæringen på skatt.
• Være en pådriver for rask gjennomføring av OECDs BEPS-anbefalinger (Base Erosion and Profit Shifting) og sikre at lav- og mellominntektsland kan dra nytte av den for utveksling av informasjon mellom skattemyndigheter.

Arbeidstakerrettigheter, trepartssamarbeid og anstendig arbeidsliv
Arbeidstakerrettighetene er under press i mange land. Opparbeidede rettigheter er under press og vi ser en utvikling både i Norge og ute med svekkede fagforeninger og sosial dumping i flere sektorer.
Oslo Arbeiderparti mener at Norge bør:
• Øke bidragene til ILO og være en pådriver for å gjøre ILO til en organisasjon bedre tilpasset vår tids utfordringer.
• Opprette en ordning for fagforeninger i norsk bistand på lik linje med den eksisterende ordningen for næringslivet, som en del av dette må Norge arbeide for at flere kvinner blir organisert
• Styrke EØS-fondet for trepartssamarbeid ved neste EØS-forhandling.
• Stille krav om at Oljefondets investeringer støtter opp under arbeidstakeres rettigheter, anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid. Kravene bør inngå i et forventningsdokument fra Oljefondet til selskapene det investeres i. Oljefondet har allerede forventningsdokumenter for f.eks. menneskerettigheter.