Demokratiske utfordringer

//

Mye av den politiske debatten er flyttet over til sosiale medier fra tradisjonelle arenaer uten at vårt parti har tatt denne situasjonen helt inn over seg.
Her utøver «sinte» enkeltpersoner og grupper sitt hat bl.a mot Arbeiderpartiet uten altfor store konsekvenser. Frankrikes president har foreslått å kriminalisere ‘fake news’ – bør det vurderes her hjemme også? Personlig er jeg for at folk må ansvarliggjøres for det de gjør når hensikten er å skade andre.

Vi opplever samtidig at nærmere halvparten av dagens unge, svensk undersøkelse, godt kan se for seg at demokrati kan erstattes av et ekspertstyre framfor vårt tradisjonelle valgte styresett. En person – en stemme. Deres fremste argument er at velgerne ikke er så uvitende som politikerne antar de er, folk skal kunne ta egne valg uten at staten utøver en altfor kraftig innflytelse i den private sfæren. Så får ekspertene styre og enkeltborgere drive med sitt. Her slår nok politikerforakt igjennom og den vokser dess større avstanden blir mellom beslutningstaker og velger.

Epistokrati
Den amerikanske statsviteren Jason Brennan har advokert for dette synet i sin bok; «Efter demokratin; argument før ett nytt styrelseskick.» (Timbro førlag) – der han mener et epistokrati vil erstatte nåværende demokratisk styresett. Brennan mener at demokrati er et verktøy som kan erstattes av et nytt verktøy når dette viser seg å fungere bedre.
Brennan vil mao begrense borgeres mulighet til å delta i valg og beslutningsprosesser. Lav valgoppslutning og deltakelse i politisk arbeide er en mulig indikator for at Brennan kan få større oppslutning om sitt syn. Brennan hevder at et slikt styre vil hindre kunnskapsløse borgere å forsure og hindre nødvendige endringer i samfunnet. Her lukter det brunt! Selv her hjemme har jeg hørt sentrale politikere mene at partiorganisasjonen kun skal mobiliseres under valg, resten av tiden skal den «slumre» og la partiapparatet styre.
Vil vi kunne oppleve at demokrati blir utkonkurrert av regimer som i Russland, Kina og flere andre land – som et foretrukket styresett?
Vi kan oppleve det hvis vi ikke klarer å fornye oss.

I vårt parti mener jeg vi ikke er istand til å omstille politikk og organisasjon når samfunnet forventer noe annet fra oss enn tidligere løsninger. Organisasjonen er til en viss grad for mye toppstyrt, muligens rådgiverstyrt i tillegg. Vi har glemt grasrota i farten. Medlemmene har i for liten grad påvirkningsmuligheter når vi utformer politikk for morgendagen. Vi er på etterskudd, og da taper vi valg.

Gå gjerne inn på forumets facebookside og diskuter disse utfordringene.