Innspill om forsvarsbudsjett og landmakt

///

Innspill om Forsvarsbudsjett og landmakt vedtatt på Internasjonalt Forums styremøte 21.11.17. Vedtatt oversendt til APs gruppe i forsvars-og utenrikskomiteen.

Årets forsvarsbudsjett samsvarer i stor grad med den vedtatte langtidsplanen. Regjeringen synes allikevel ikke å ha tatt innover seg gjentatte advarsler om at Norges forsvarsevne er uhyre svak.  Viktige operative deler av Forsvarets virksomhet kommer til å bli svekket, til tross for kapasitetsøkningen som ligger i fregatter, nye ubåter og kampfly.

Landmaktsutredningen som nylig er lagt fram, beskriver Hæren og Heimevernets fremtidige struktur og rollefordeling. Heimevernets budsjett for 2018 blir svekket med 9,9 prosent målt mot årets budsjettrammer – til tross for at regjeringen insisterer på at Heimevernet styrkes. Hærens budsjett svekkes med nesten 7,5% målt mot årets budsjett. Deler av dette er imidlertid knyttet til en overføring av Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) til Forsvarets logistikkorganisasjon. Hæren har skrikende behov for tilleggsbevilgninger, til artilleri, stridsvogner og andre nødvendige anskaffelser. Det er få tegn til at disse kommer med det tempoet og i den størrelsesorden som er nødvendig.  Behovet for styrket tilstedeværelse i de nordlige fylkene gjenspeiles ikke tilstrekkelig i innstillingen fra Landmaktutredningen. I tillegg skyves mye av ressurstilgangene som Landmaktutredningen foreslår ut i tid.

 Internasjonalt Forum mener at:

  • Hæren må snarest mulig utstyres med nødvendig bemanning og utstyr for å kunne oppfylle sine oppgaver som terskelforsvar for en potensiell motstander, og være i stand til å holde stand inntil allierte forsterkninger ankommer. Det innebærer bl.a. rørartilleri, langtrekkende artilleri og luftvern, i tillegg til den langtrekkende artillerikapasiteten som kommer via fregattene og de nye F-35 flyene.

 

  • Hærens stridsvogner er essensielle for å kontrollere et landterritorium. I landmaktutredningen vil man stanse den planlagte oppgraderingen av dagens vogner, og heller anskaffe moderne vogner, som tidligst vil kunne være på plass i 2025. Vår mening er at dette sannsynligvis vil ta lenger tid, og en stans i oppgraderingen av dagens stridsvogner vil føre til at man ikke vil klare å opprettholde et tilstrekkelig nivå på vognparken. Vi mener derfor at man bør oppgradere dagens stridsvogner (Leo 2 – A4) til moderne standard (Leo 2 – A7), som da vil være kompatible med både nordiske naboland og NATO. Parallelt kan man starte prosessen med anskaffelsen av neste generasjon kampvogner, uten hastverk.

 

  • Helikopterberedskapen i nord må styrkes. Landstyrkene bør understøttes av tilstrekkelig helikopterkapasitet til forflytning og evakuering av skadde. Vi støtter flyttingen av Bell 412 til Rygge, men mener at de bør erstattes av nye helikoptre – gjerne hyllevare – til støtte for Hæren. NH-90 og de nye redningshelikoptrene vil ikke være tilstrekkelig.

 

  • Heimevernet bør styrkes i forhold til dagens nivå, og få bedret kompetanse for terrorsikring og sikring/klargjøring av viktig infrastruktur, bl.a. for mottak av alliert støtte. HV-17 (Finnmark) bør styrkes. Det må tilføres tilstrekkelig personell og befal, eventuelt gjennom å øke antall vernepliktige som hvert år tas inn til førstegangstjeneste.