Innspill til OAPs årsmøteprosjekt

/

Internasjonalt Forum har sendt inn diverse innspill til OAPs årsmøteprosjekt, som bl.a at vi ønsker bedre medlemspleie, mer og bedre opplæring av tillitsvalgte, bedre oversikt over aktiviteter gjennom publisering av et årshjul ved årsskiftene, flere møter i repskapet i form av work-shop. I tillegg har vi oppdatert websiden slik at du kan finne hele det nye styret, årsmøteprotokoll, årsberetning og innkomne forslag som er oversendt årsmøtet i OAP som starter neste helg.

Innspill til Årsmøteprosjektet fra Internasjonalt Forum

Partier bør være en organisasjon for politikk, der mye også skjer mellom valgene. For sterkt fokus på valgene kan redusere forståelsen av medlemspleien, både i år med og uten valg.
Internasjonalt Forum er opptatt av at Arbeiderpartiet skal være et parti i kontinuerlig utvikling. Det er nødvendig i et samfunn med et raskt endringstempo. Det er ikke det samme som at den politiske kursen skal endres i takt med innovasjonene i samfunnet, men det er viktig å være et parti som passer som hånd i hanske i et samfunn som stadig er preget av arven og verdiene fra Arbeiderpartiet og fagbevegelsen.
Det er viktig å ha en grunnleggende forståelse av medlemmenes plass i partiet. Ofte sies det at partiene er til for å vinne valg, men partienes rolle er både parlamentarisk og utenomparlamentarisk. Dessuten, uten aktive medlemmer kan partiene bli for avhengig av kommersielle aktører og reklame for å vinne valg.

Medlemmer

Det legges stor vekt på å verve medlemmer. Det gis vervepremier, men hva med vedlikehold av medlemsmassen? Hva bør det enkelte partimedlem få igjen for sitt medlemskap? Det er viktig å satse på medlemsaktiviteter. Det kan bidra til bevisstgjøring, påvirkning og samhold. Dette vil handle om møter, skolering og ulike former for kontakt mellom styre og medlemmer.
Det bør vurderes om det skal legges føringer på hvor mange medlemsmøter et partilag bør ha i løpet av et år. Disse føringene bør være veiledende.
Kontaktperson for medlemspleie. Det kan være klokt at en person i styret i partilaget har ansvar for medlemspleie. Det kan handle om spørsmål som opptar nye og gamle medlemmer. Dette kan ta tid for den som har funksjonen, men det kan også gi belønning i form av informasjon til styret som også kan være viktig for hvilke saker styret engasjerer seg i. Det bør være en relativt lav terskel for å ringe denne personen.
Skolering er viktig. Rollen til studieleder i styrene bør vektlegges. Det må også klargjøres hvilke forventninger som stilles til den som er studieleder i lagenes styrer.

Informasjon og kommunikasjon

Mindre og mindre av kontaktene mellom parti og medlemmer skjer per post. Det er derfor viktig å finne hensiktsmessige kanaler for informasjon og kommunikasjon. I dag foregår invitasjon til møter oftest per E- post. Det er i tillegg benyttet invitasjonsfunksjoner på Facebook. Det er viktig å ikke låse seg til bestemte løsninger på Facebook og andre sosiale medier. Det viktigste er å være mest mulig oppdatert i forhold til de løsningene som treffer flest medlemmer i 2016, 2017 og 2019. Utviklingen på Sosiale medier endrer seg raskt. Så det som er smarte løsninger i dag behøver ikke å være det i 2017.
Det er også viktig å være oppmerksom på medlemmer som ikke følger med på internett. Det er viktig med kontakt, om så per telefon eller invitasjon per brev når det er aktuelt. Dette handler om et mindretall av medlemmene i dag.

Organisering

Det er viktig å se på organisasjonsformene i lag og representantskap. Dette arbeidet bør få høy prioritet etter årsmøtet i 2016. Det bør også være aktuelt å se på organiseringen av møtene i Representantskapet.

Profesjonalisering av medlemsmøtene

  • hvordan øke kvaliteten og gjerne med økt bruk at datateknologi.
  • Forbedre planlegging av møter: tidlig bestemme datoer for minimum et halvt år frem i tid

Styrke lokalt fotfeste og faglig politisk arbeid

  • Ha møter på tvers av bydelene, ulike steder i bydelene, med lokalpolitiske temaer

Representantskapet

– Forbedre innkalling og konkretisere formål med repskapsmøter: skrive kort om
1. Bakgrunn og 2. Formål med møtet 3. Type møte (informasjons- eller beslutningsmøte) 4. Dersom beslutningsmøte, skal det stå hva beslutningen skal brukes til/hvor den skal sendes. Dette for at møtene skal føles mer nyttige, forutsigbare og konstruktive.

– Ha fast emneknagg slik at folk kan dele i sosiale medier
·
Workshopen gang i halvåret kunne være en fin løsning. Det kan være viktig for morgendagens politikkutvikling. Det bør også vurdere om det skal arrangeres workshops for alle medlemmer som er opptatt av et tema enten det er internasjonale spørsmål, velferdsstaten eller faglige rettigheter.

Valgkamp

Valgkampverktøy i 2017 og 2019vil først og fremst handle om å utarbeide en skikkelig valgkampstrategi – og faktisk følge den.

Internasjonalt Forum legger ved evalueringen som ble sendt inn av Internasjonalt Forum etter valget. Samtidig vil vi legge vekt på at man kontinuerlig vurderer rutiner som er bra og de som har liten effekt i valgkampene.

Byrådet og byrådets politikk

Det vil kreve balansegang å omtale byrådet. For Arbeiderpartiet vil det være viktig å snakke om egen politikk uten å snakke ned samarbeidspartnerne. For Ap er det viktig å vektlegge saker der AP kan rekrutterer og beholde medlemmer og sanke velgere. AP bør passe seg for å snakke for mye om det som er primærstandpunktene til Miljøpartiet de Grønne. Det er ikke usannsynlig at Miljøpartiet de Grønne vil gå tilbake ved valgene i 2017 og 2019. Derfor er det viktig at retorikken til AP ikke legger seg for tett til et parti som kun har hatt medvind ved ett valg.

Årshjul

Aktivitetene i partilagene varierer sterkt. Et årshjul kan være en påminnelse om hva man kan gjøre. Den uerfarne kan for eksempel legge møter til tidspunkter der det tradisjonelt kommer få, som i juni, like etter påske og tett på julen. Et årshjul kan forebygge slike feil og samtidig gi veiledning og inspirasjon i forhold til hvordan aktivitetene i et lokallag kan organiseres i løpet av et år. Et årshjul bør kun være veiledende.

Nyhetsbrev

Det bør vurderes å lage nyhetsbrev. Disse bør tilpasses lagene. Slik sett er det forskjell på hva som interesserer medlemmer i lokallag og et forumslag som Internasjonalt Forum. Det finnes maler for nyhetsbrev på internett. En slik mal kan tilpasses behovene til et lokallag eller forumsmal. En mal kan gjøre det lettere for et lag å legge ut et nyhetsbrev på nettside eller Facebook.

Legg igjen en kommentar