Internasjonalt Forum logo

Årsmøtet 2005

INTERNASJONALT FORUMS ÅRSMØTE
31. MARS 2005
KL 18.00 PÅ STORTINGET

Ca 50 medlemmer møtte opp. Leder Marit Nybakk åpnet årsmøtet kl. 18.15, og ønsket velkommen, før hun holdt en liten innledning om aktuelle saker for Internasjonalt Forum. Hun gikk så over til å konstituere årsmøtet.

Sak 1 – Konstituering av årsmøtet.
Leder la frem forslag til dagsorden for møtet, samt refererte innkallingen og at møtet var lovlig innkalt.
Vedtak: Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
Som årsmøtereferent ble foreslått Monica K. Mattsson, til å underskrive årsmøteprotokollen Arild Vollan og Per Dal, og som dirigent Peter Myklebust.
Vedtak: Disse ble enstemmig valgt.
Peter Myklebust takket for tilliten, og overtok møteledelsen.

Sak 2 – Årsberetning
Årsberetningen var sendt medlemmene på forhånd. Leder ga en generell orientering om hovedpunktene i beretningen. Deretter gikk dirigenten gjennom beretningen punkt for punkt. Ord til saken hadde Aslak Leesland.
Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning, og vedlegges protokollen.

Sak 3 – Regnskap for 2004
Regnskapet var utdelt på årsmøtet. Kasserer var ikke til stede, så Monica K. Mattsson la fram regnskapet. Ingen av revisorene var heller til stede, men hadde begge revidert og underskrevet det framlagte regnskapet. Ingen hadde ord til saken
Vedtak: Regnskapet for 2004 godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet.

Sak 4 – Innkomne forslag

a) Darfur.
Forslaget var utdelt på årsmøtet. Aslak Leesland redegjorde for forslaget. Ord til saken hadde Ingrid Eide, Marit Nybakk, Osman Jaber og Nina Græger. Enkelte endringsforslag kom fram, som Aslak Leesland ble bedt om å innarbeide i den opprinnelige uttalelsen.

Osman Jaber leverte dirigenten forslaget ”Om Afrikanske Gruppen Under Internasjonalt Forum. OG Arbeiderparti Afrikansklaget”.

Vedtak: Darfur-uttalelsen vedtas, med de endringer som er påpekt. Osman Jabers forslag oversendes det nye styret, for videre behandling.

b) Kamp mot æresvoldtekt.
Forslaget var utdelt på årsmøtet. Monica K. Mattsson redegjorde for forslaget. Ord til saken hadde Lise Tostrup Setek.
Vedtak: Uttalelsen ”Kamp mot æresvoldtekt” vedtas, med de endringer som er påpekt

c) Atomvåpen og vårens tilsynskonferanse
Forslaget var utdelt på årsmøtet. Marit Nybakk redegjorde for forslaget. Ingen hadde ord til saken.
Vedtak: Uttalelsen ” Atomvåpen og vårens tilsynskonferanse” vedtas.

Sak 5 – Globie-prisen
Helga Strømme, leder av årets Globie-komite, ledet prisutdelingen. Tidligere har følgende personer vært beæret med Globie-prisen: Kaare Sandegren, Nina Græger, Kjetil Skogrand, Ørjan Johansen, Aslak Leesland, Marit Nybakk, Kjell Gulbrandsen, Espen Barth Eide, Helga Strømme, Torbjørn Jagland, Esten Haaker, Turid Dankertsen, Jonas Gahr Støre og Haakon Blankenborg.

I 2004 tildeles prisen:
1 – For sin innsats i Internasjonalt Forum: Henrik Hovland
2 – For sin innsats nasjonalt: Ingrid Eide
3 – For sin innsats internasjonalt: Hassen Khaliffa

De tre prisvinnerne ble overrakt hvert sitt diplom, til applaus fra salen. Leder Marit Nybakk tok til slutt ordet for å gratulere.

Sak 6 – Valg av styre for 2005
Valgkomiteens innstilling ble delt ut. Leder av valgkomiteen, Ragnhild Mathiesen, presenterte innstillingen. Dirigenten ledet så valgene. Leder, nestleder, sekretær, kasserer, studieleder, redaktør og kvinnekontakt ble valgt særskilt, de andre styremedlemmene under ett. Ingen alternative kandidater ble fremmet. Innstillingen lød:

Leder: Marit Nybakk (gjenvalg)
Nestleder: Kjetil Skogrand (gjenvalg)
Sekretær: Monica Mattsson (gjenvalg)
Kasserer: Turid Dankertsen (gjenvalg)
Studieleder: Aslak Leesland (gjenvalg)
Redaktør: Ørjan Johansen (gjenvalg)
Kvinnekontakt: Helga Strømme (gjenvalg)
Øvrige styremedlemmer:
Asghar Ali (gjenvalg)
Anne-Marie Donati (gjenvalg)
Espen Barth Eide (gjenvalg)
Ingrid Eide (gjenvalg)
Bjarne Eikefjord (gjenvalg)
Nina Græger (gjenvalg)
Kjell Gulbrandsen (gjenvalg)
Henrik Hovland (gjenvalg)
Hassen Khalifa (gjenvalg)
Ingrid Langerud (ny)
Cathrine Steinland (gjenvalg)
Christian Marius Stryken (ny)
Eirik Sunquist Torp (ny)
Håvard Aagesen (gjenvalg)

Valgkomité:
Ola Mannsåker (leder)
Anne-Marie Donati
Esten Haaker

Medlemmer til representantskapet i Oslo Arbeiderparti:
Marit Nybakk
Kjetil Skogrand
Monica K. Mattsson

Varamedlemmer:
Henrik Hovland
Espen Barth Eide
Turid Dankertsen

Vedtak: Valgkomiteens innstilling følges – alle valg var enstemmig.

Nyvalgt leder Marit Nybakk takker for tilliten, og avsluttet formelt årsmøtet kl. 19.25.

Oslo 08.04.2005

Monica K. Mattsson
Referent

 

Per Dal/s/                                                Arild Vollan/s/
Protokollvitne                                          Protokollvitne

 

Etter årsmøtet:
Etter en kort pause startet seminaret med Gro Holm, om den aktuelle situasjonen på Balkan. Etter en livlig debatt og spørrerunde, ble møtet avsluttet kl. 20.55, ved at Kjetil Skogrand takket av foredragsholderen. Marit Nybakk minnet til slutt om arbeidsgruppene til Internasjonalt Forum, hvor alle medlemmene er invitert til å delta aktivt.

Default thumbnail
Neste artikkel

Kina på verdensscenen

Siste fra Internasjonalt Forum